LETNÍ FANTASTICKÉ SLEVY pro dokonalý spánek - promokod LETO24 - SLEVA 5%!

OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.ve znění pozdějších změn a doplňků) a zákona o ochraně spotřebitele (zákon č.634/1992 Sb., , § 13,19, dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží") u kterého je v záruční době uplatňována právo kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel (prodávající).
Prodávající je obchodní společnost Eureka invest, s.r.o. se sídlem Světova 523/1, 180 00 Praha 8 – Libeň; IČO: 04771702,zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 253363, která při uzavírání plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel je podnikatel, který nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem svého podnikání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen prohlédnout obal zboží bezprostředně po jeho převzetí. V případě, že je transportní obal poškozen, má kupující právo Zboží nepřevzít. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí Zboží, je nutné neprodleně nahlásit, nejpozději však do 3 dnů. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení Kupujícího.
V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a trvá 24 měsíců s výjimkami stanoveným Zákonem.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
Všechny způsobilé záruční opravy jsou bezplatné. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

VYBAVENÍ REKLAMACE

Žádost o reklamaci Kupující oznamuje e-mailem. Ta musí obsahovat typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady, doklad o úhradě, vyplněný reklamační protokol, pomůže i zaslání fotodokumentace. Prodávající do 24 hodin (v pracovní dny) předá informace o dalším postupu pro vybavení reklamace. Součástí informace je adresa, na kterou je třeba zaslat Zboží, popis závady a kopii dokladu o koupi.
V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Náklady na doručení zboží určeného k reklamaci v případě uznané reklamace nese prodávající.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Oprávněná reklamace bude ve většině případů řešena výměnou zboží za nové (výjimkou je reklamace vyměnitelných dílů, kdy je možné dodat nový díl zboží)

ZÁRUČNÍ LIST

Jako záruční list slouží daňový doklad (faktura), která obsahuje údaje vyžadované pro záruční list. Záruční list musí dále obsahovat obchodní jméno Prodávajícího, IČ a místo podnikání.
ZÁNIK ZÁRUKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže, neodborného uvedení Zboží do provozu, používáním Zboží v rozporu s doporučením výrobce, nebo používá Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci ke Zboží. Nárok na záruku zaniká i úpravou, nebo jiným nedovoleným zásahem do Výrobku neoprávněnou osobou.
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti v prodejně společnosti.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva, dále na
běžné opotřebení zboží(žmolkování potahu matrace a částečné změny tvrdosti použitých materiálů.)
Vady způsobené nevhodným skladováním, údržbou nebo nesprávným používáním zboží.
Malé odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzorku látky.
Proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004.

Matrace na reklamaci nepřijímáme znečištěné, srolované, musí být řádně zabaleny v igelitu tak, aby nedošlo přepravou k ušpinění nebo poškození reklamovaného zboží.
U pěnových matrací jsou povoleny následující změny:
a) ztráta výšky po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.15%
b) změna tvrdosti po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.40%

Výrobní tolerance matrací je +/- 1% u délky a šířky a +/- 8% u výšky matrace.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy neupravené v reklamačním řádu řídí se občanským zákoníkem nebo Zákonem o ochraně spotřebitele. Pokud uvedené právní předpisy upravují podmínky smluvního vztahu výhodnější pro spotřebitele jako reklamační řád, platí příslušná zákonná ustanovení.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01. 07. 2016

STAHNOUT REKLAMAČNÍ PROTOKOL

V případě, že dojde mezi firmou Eureka invest s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz .